A csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatás szabályai - PKF Hungary Hírek

A csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatás szabályai

Jelen hírlevelünkben a csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatás főbb szabályait a 2020. április 21-én közzétett 141/2020. (IV.21.) Korm.rendeletben foglalt módosításokkal együtt mutatjuk be. A módosítás jelentős könnyítéseket vezetett be a támogatás igénybevétele kapcsán az egy hete közzétett szabályozáshoz képest. Az új szabályok 2020. április 29-én lépnek életbe, de azokat a már folyamatban lévő kérelmekre is alkalmazni kell.

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás

A támogatás időtartama

A támogatás a munkavállaló részére – havonta utólag – kerül folyósításra, időtartama három hónap, de a fizetés nélküli szabadság időtartamára nem folyósítható.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének 70 százaléka. A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető alapbér adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét (214.130 Ft). A támogatás köztehermentes.

A támogatás az alábbi feltételek fennállása esetén nyújtható

A munkaadó és a munkavállaló a támogatás igénybevételével vállalja, hogy

 • Csökkentett munkaidőben (a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti huszonöt százalékát elérő, de a nyolcvanöt százalékát meg nem haladó részmunkaidő) és
 • Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben (a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében a támogatás időtartama alatt vagy azt követő két éven belül mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő 30 százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól)

állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára.

Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg, a munkavállaló és a munkaadó az egyéni fejlesztési időben állapodhatnak meg (a továbbiakban: önkéntes egyéni fejlesztési időben történő megállapodás).

A munkavállaló oldalán feltétel, hogy

 • A munkavállaló munkaviszonya legalább március 11-jétől fennáll, nem tölti
  felmondási idejét és
 • Ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidős foglalkoztatáshoz
  kapcsolódó más egyéb támogatásban

A munkaadó oldalán elvárás, hogy

 • Legalább 6 hónapja működik
 • Vállalja a kérelemmel érintett munkavállaló csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatását
 • A vele együtt kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában nem részesül a kérelem benyújtásakor uniós forrásból finanszírozott munkahelyteremtő, munkahelymegőrző bérjellegű támogatásban, illetve – a 103/2020. (IV:10.) Korm. rendelet szerinti kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásnak támogatásában

A munkavállaló a támogatás igénybevételével az alábbi kötelezettségeket vállalja

 • Csökkentett munkaidőben történő munkavégzés, az egyéni fejlesztési időben a munkaadó részére történő rendelkezésére állás
 • A kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek

A munkaadó a támogatás igénybevételével az alábbi kötelezettségeket vállalja

 • Létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára és további 1 hónapra
 • A támogatás ideje alatt a támogatott munkavállaló tekintetében rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést nem rendel el
 • Az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet (kivéve az önkéntes egyéni fejlesztési időben való megállapodás esete)
 • A támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló alapbérét (kivéve az önkéntes egyéni fejlesztési időben való megállapodás esete)
 • A támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást 2 napon belül bejelenti a kormányhivatalnak

Nem nyújtható támogatás, ha

 • A munkavállaló oldalán az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettség áll fenn
 • A munkaadó nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek és/vagy azt nem igazolja megfelelően
 • A munkaadó jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban
 • A munkaadó nem mutatja be, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon nem támasztja alá, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetén

A kérelem benyújtása, elbírálása

A támogatás a munkaadó és a munkavállaló együttes kérelmére nyújtható. Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, azokat egy időben kell benyújtani. Ugyanazon telephely tekintetében egy időben benyújtott kérelmekre megállapított támogatás ugyanazon időszakra szólhat.

A kérelmet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján (https://nfsz.munka.hu) közzétett formanyomtatványon elektronikus úton a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. A határozathozatal napján a kérelemben foglaltak szerint módosul a munkaszerződés a támogatás időtartamára a csökkentett munkaidő és egyéni fejlesztési idő tekintetében, kivéve, ha a felek a kérelem benyújtását megelőzően már módosították a munkaszerződést.

A kérelem 2020. április 16-tól, a veszélyhelyzet ideje alatt és az annak megszűnését követő egy hónapon belül nyújtható be.

Megszűnik a támogatás

 • Ha a munkaadó és a munkavállaló együttes nyilatkozatban kéri
 • Ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik vagy a támogatással összefüggésben valamely kötelezettségének nem tesz eleget
 • Ha a munkaadó a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásnak támogatásában vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban részesül vagy a támogatással összefüggésben valamely kötelezettségének nem tesz eleget
 • Ha a csökkentett támogatási időtartam módosításra kerül
 • Ha a támogatás jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható

Támogatás visszafizetése

A munkavállalói és munkáltatói kötelezettségek nem teljesítése akár a munkaadó, akár a munkavállaló oldalán azt eredményezheti, hogy a támogatást vissza kell fizetni.


Kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatását illetően egy külön kormányrendelet tartalmaz szabályokat. A támogatás szintén három hónapra adható, az összege munkavállalónként nem haladhatja meg a 318.920 Ft-ot. A részletszabályok hasonlóak a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának feltételrendszeréhez.


A dokumentum letölthető PDF formátumban az alábbi linkre kattintva: Gazdasági mentőcsomag 3