Saját tőke helyzete - PKF Hungary Hírek

Saját tőke helyzete

Jelen hírlevelünkben a saját tőke helyzet rendezésének fontosságára szeretnénk felhívni figyelmüket.

Az Online Beszámoló Rendszer 2016-os bevezetése óta a cégbíróság szinte azonnal ellenőrizni tudja a cégek tőkehelyzetét és ha a társaság nem rendezi azt időben, akár kényszertörlési eljárás is indulhat.

A kényszertörlési eljárás következményei már igen súlyosak lehetnek. Komoly hátrányos következmények például az alábbiak lehetnek:

  • Az adóhatóságnak a jogsértés miatti mulasztási bírságot a vezető tisztségviselővel szemben kell megállapítania (2017.évi CL. tv. 12.§)
  • A kényszertörlés megindításának időpontjában vagy az azt megelőző évben bejegyzett vezető tisztségviselőt, korlátolt felelősséggel rendelkező társaság esetében a többségi szavazattal rendelkező tagot a cégbíróság 1-5 évig terjedő időtartamra eltiltja, hogy más gazdasági társaságban vezető tisztségviselő vagy többségi tulajdonnal rendelkező tag legyen (2006. évi V. tv. 9/C §)

Mik a teendők tőkevesztés esetén?

1. Hirtelen tőkevesztés

Amennyiben veszteség következtében

  • a korlátolt felelősségű társaság saját tőkéje a törzstőke felére (részvénytársaság esetében az alaptőke kétharmadára) vagy
  • a saját tőke a törzstőke (Rt-nél alaptőke) a törvényben meghatározott minimális mértéke alá csökken,

az ügyvezető haladéktalanul köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni (az igazgatóság a – felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – 8 napon belül köteles összehívni a közgyűlést vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni) és határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke (Rt-nél alaptőke) mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke (Rt-nél alaptőke) leszállításáról. Mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A Társaságnak a fentiek végrehajtására a taggyűlés/közgyűlés erről szóló határozatának dátumától számított 3 hónap áll rendelkezésére, ellenkező esetben a törzstőkét (Rt-nél alaptőkét) le kell szállítani.

2. Lassú tőkevesztés

Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszüntetését vagy egyesülését is választhatja.

Tájékoztatjuk, hogy az új PTK (2013. évi V. törvény) szerint a következőképpen alakul a különféle vállalkozási formákra kötelezően előírt jegyzett tőke minimuma:

  • Korlátolt felelősségű társaság: 3 millió forint
  • Zártkörűen működő részvénytársaság: 5 millió forint
  • Nyilvánosan működő részvénytársaság: 20 millió forint
  • Betéti és közkereseti társaságokra nincs kötelezően előírt minimum

Amennyiben a társaság ezen követelményeknek nem tesz eleget és ez a Cégbíróság tudomására jut, az információ szerzését követő 30 napon belül törvényességi felügyeleti eljárást is indíthat a vállalkozás ellen, és ha ezen időszak alatt sem rendezi a társaság a tőkehelyzetét, akkor a cégbíróság akár törölheti is a céget a cégjegyzékből.

Javasoljuk a saját tőke törvényi előírásoknak való megfelelésének megvizsgálását és amennyiben szükséges, úgy gondoskodjanak a tőke mihamarabbi rendezéséről.

A vészhelyzetre való tekintettel, amennyiben 2020.04.22-09.30. közötti időszakra esik a Társaság beszámolójának közzétételi határideje, úgy a 3 hónapos határidő az előző üzleti évi beszámoló elfogadásától értendő.


A dokumentum letölthető PDF formátumban az alábbi linkre kattintva: Saját tőke helyzete