A november 23-án kihirdetett adótörvény csomag legjelentősebb pontjai - PKF Hungary Hírek

A november 23-án kihirdetett adótörvény csomag legjelentősebb pontjai

Aktuális bejegyzésünkben a november 23-án kihirdetett adótörvény módosító csomag általunk legjelentősebbnek ítélt pontjait ismertetjük

Személyi jövedelemadó

Kedvező változások lépnek életbe január 1-jétől az átalányadózás választására és alkalmazására vonatkozóan:

  • Az átalányadózás a tárgyévet megelőző adóévben szerzett bevétel mértékétől függetlenül választható lesz. A tárgyévre vonatkozó bevételi értékhatárok, az éves minimálbérhez kötődően továbbra is megmaradnak, azonban ennek pontos összege 2023-ra vonatkozóan még nem ismert (az egyéni vállalkozó akkor alkalmazhatja az átalányadózást, ha a tárgyévi bevétele nem haladja meg az éves minimálbér 10-szeresét, míg az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó esetében az éves minimálbér 50-szeresét).
  • Az átalányadózás megszűnése évét követő eddigi négy év helyett 12 hónapnak kell csak eltelnie ahhoz, hogy az átalányadózást újra választhassa az adózó.
  • Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó abban az esetben tudja érvényesíteni a családi járulékkedvezményt, amennyiben az átalányban megállapított jövedelme adóelőlegét negyedévente bevallja. Vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét adóelőlegét továbbra is havonta kell bevallani a családi járulékkedvezmény érvényesítéséhez.
  • Az átalányadózás bevételi értékhatárának arányosítási szabálya jövő évtől kiterjesztésre kerül azokra az egyéni vállalkozókra is, akik az átalányadózás választását közvetlenül megelőző időszakban kisadózónak minősültek.

Jövő évtől már a munkáltató által bérelt vagy lízingelt járművel is történhet csoportos személyszállítás, így már nem kizárólag a munkáltató tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő járművel végzett csoportos személyszállítás minősülhet adómentesnek. Az szja adóbevallási tervezetben az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján feltünteti a jogosultat megillető 25 év alatti fiatalok kedvezményét, függetlenül attól, hogy azt év közben igénybe vette-e. Az adatokat az adózó javíthatja illetve kiegészítheti. A módosítás számos új szabályt, valamint kiigazítást tartalmaz a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódóan.

Szociális hozzájárulási adó, társadalombiztosítási járulék

Az átalányadózó egyéni vállalkozók esetében „göngyölítéses” adófizetési szabály kerül bevezetésre, mely által az adott évben szerzett jövedelem a havonkénti eloszlásától függetlenül ugyanakkora összegű szochó és tb járulék kötelezettséget eredményez éves szinten. Adminisztrációs egyszerűsítést jelent az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozók számára, hogy jövő évtől a szociális hozzájárulási adót és a társadalombiztosítási járulékot negyedéves gyakorisággal kell, hogy bevallják, illetve befizessék. A vállalkozói jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozók továbbra is havonta kötelesek járulékbevallásra.

A foglalkoztató fogalma meghatározásra kerül arra az esetre, amikor a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történik a foglalkoztatás. Foglalkoztatónak az eredeti munkáltató minősül abban az esetben is, amennyiben a munkabért és kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségeket az ideiglenes munkáltató teljesíti. A feleknek egyértelmű adatátadási, elszámolási módszert kell működtetniük ezzel kapcsolatban egymás közt.

Több, adminisztrációs egyszerűsítést jelentő módosítás kerül bevezetésre az állami adóhatóság és az egészségbiztosítási szervek közti elektronikus adatszolgáltatásnak, valamint információ megosztásnak köszönhetően, például az egészségügyi szolgáltatási járulék jogalapjára, a megszűnt foglalkoztatókhoz bejelentett személyek (biztosítotti) jogviszonyának lezárására, valamint a külföldön biztosított adózók egészségügyi járulékfizetési kötelezettségének igazolására vonatkozóan.

Mentesül a szociális hozzájárulási adó kötelezettség alól a szociális biztonsági egyezménnyel érintett államban biztosított külföldi előadóművészek Magyarországról származó jövedelme.

Társasági adó

A csoportos Tao alany csoporttagsága megszűnik a végelszámolása, felszámolása, kényszertörlése esetén az adott eljárás kezdő időpontját megelőző nappal. Amennyiben végelszámolási vagy felszámolási eljárás nélkül szűnik meg az adózó, a csoporttagsága a tényleges megszűnése napján szűnik meg. A csoporttagság megszűnése miatti társasági adóelőleg bevallás határideje a jövőben nem a megszűnését, hanem a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkeztét követő 30 nap lesz.

Az Európai Bizottság év elején kiadott Válságközleménye értelmében megengedett állami támogatásnak minősül az is, ha az Európai Unió tagállamai az orosz-ukrán háborúra való tekintettel adnak bizonyos -a Válságközleményben meghatározott feltételeknek megfelelő- állami támogatást. Ennek kapcsán a részletszabályokról egy új melléklet került a Tao törvénybe.

A 2015 előtt keletkezett elhatárolt veszteség felhasználásakor az 50%-os korlát számításánál az adóalapba nem számítanak bele a kamatlevonási korlátozáshoz kapcsolódó adóalap-korrekciók. A módosítás értelmében a kedvezményezett részesedéscsere kapcsán alkalmazott adóhalasztás (részben vagy egészben) már az értékvesztés elszámolásakor lejár, nem a kivezetés adóévében. Ehhez kapcsolódóan módosul a jövedelem-(nyereség-) minimum meghatározása is.

Bevallás helyett bevallást helyettesítő nyomtatványt adhatnak be azok a bizalmi vagyonkezelést végző vagyonkezelő alapítványok is, amelyeknek mind az alapítói, mind a kedvezményezettjei kizárólag természetes személyek.

Bevezetésre kerül egy új adóalap-csökkentő tétel is azon tartós befektetésből származó jövedelemre, amelyet az olyan kezelt vagyon, alapítvány vagy vagyonkezelő alapítvány ér el, amelynek mind a vagyonrendelője, illetve alapítója, mind kedvezményezettjei kizárólag természetes személyek.

Nemzetközi adózás, információcsere

További államokkal bővül azon országok köre, melyekkel automatikus információcserét folytathat Magyarország országonkénti jelentés-, illetve pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk tekintetében.

Társaságiadó-információk közzététele

Összhangban az Európai Unió egyes irányelvei által előírt, a társaságiadó-információk közzétételére vonatkozó rendelkezésekkel, egyes 275 milliárd forintot meghaladó bevétellel rendelkező multinacionális vállalkozásoknak vagy önálló vállalkozásoknak külön jelentésben nyilvánosságra kell hozniuk a társasági adóval kapcsolatos információkat. A jelentést először a 2024. június 22-én vagy azt követően induló üzleti évre kell elkészíteni.

KIVA

A KIVA alanyiság választásakor a hatályos szabályozás szerint vizsgálandó, a Tao tv. szerinti finanszírozási költségek nagyságához kötött kritérium helyett a 2023-as adóévtől már azt kell vizsgálni, hogy a társasági adó kamatlevonás-korlátozási szabályainak alkalmazásával várhatóan kötelezett lesz-e az adózó társasági adóalap módosításra a KIVA alanyiságát megelőző adóévben. E módosítással összhangban megszűnik a kisvállalati adóalanyiság finanszírozási költséghez kötött megszűnésének az esete is. Helyette a jövőben akkor szűnik meg az adózó KIVA alanyisága, ha a Tao tv. kamatlevonási-korlátozási szabályainak alkalmazásával Tao alap korrekcióra lenne kötelezett. A KIVA adóalanyiság megszűnését eredményezi a jövőben az is, ha az adózó a Tao tv. szerinti tőkekivonásra, vagy az adóelkerülésre vonatkozó különös szabályok szerinti társasági adóalap módosításra lenne kötelezett.

Pontosításra kerül az átlagos statisztikai létszám (a KSH által a munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott, az adóév első napján hatályos kiadvány szerint kell meghatározni), valamint a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény fogalma (a foglalkoztatás negyedik és ötödik évére vonatkozóan is személyenként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb a minimálbér 50%-a vehető figyelembe).

Helyi iparűzési adó

A módosítás révén nem csak akkor lesz lehetőség transzferár-korrekció jogcímén csökkenteni a helyi iparűzési adó alapot, ha az adózó rendelkezik az ügyletben részt vevő kapcsolt vállalkozása nyilatkozatával, miszerint az növelte a helyi iparűzési adó alapját ugyanezen összeggel. Abban az esetben ugyanis, ha a kapcsolt vállalkozás nem alanya a helyi iparűzési adónak, vagy alanya ugyan, de a transzferár-korrekcióval érintett ügylet értékét olyan jogcímen tartja nyilván a könyveiben, melyet a helyi iparűzési adóalap kalkulációnál nem kell figyelembe venni (pl. az igénybe vett szolgáltatások közt), a kapcsolt félnek arról kell nyilatkoznia, hogy a helyi iparűzési adónak megfelelő külföldi adóban,
annak hiányában a társasági adóban, illetve annak megfelelő külföldi adóban érvényesítette a korrekciót.

Jelentősen átalakul az iparűzési adó egyszerűsített megállapításának a módja. 2023-tól a jogszabály szerinti kisvállalkozónak -amennyiben ezt az adóalap-megállapítási módszert választja-, adóját adóbevallás benyújtása nélkül, évente egyszer, az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig köteles megfizetni.

Áfa

A hatályos szabályozás értelmében az építési-szerelési és egyéb szerelési munkák esetében afordított adózás az építési hatósági engedély köteles, ill. építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, egyszerű bejelentéshez kötött munkákra alkalmazandó. Az építésügyi-engedélyezési szabályozásban történt változások miatt a jövő évtől mindazon ingatlan létrejöttére, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló munkák a fordított adózás alá fognak tartozni, melyeknél bármilyen (nem feltétlenül építési-) hatósági engedélyre, vagy hatósági bejelentésre van szükség (pl. amely munkák örökségvédelmi engedélyhez vagy bejelentéshez, rendeltetésmódosítási engedélyhez vagy településképi bejelentési eljáráshoz kötöttek).

A hivatalos álláspont szerint az ingatlan rendeltetésének ill. az albetétek számának megváltoztatása esetén a kétéves szabály újraindul, azaz ilyen esetekben az ingatlanok értékesítése az „újraindult” két éves időszak végéig kizárólag áfa kötelesen tehető meg, s a fordított áfa sem alkalmazható az értékesítésükre. A módosítás révén a jogszabályba is átültetésre kerül a fenti gyakorlat, rögzítve, hogy a kétéves időszakot a változást igazoló hatósági bizonyítvány kiállításától kell számolni.

Az áfa törvényben -s nem a nyáron megjelent kormányrendeletben- kap helyet az a rendelkezés, amely alapján további 2 évig kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartozik az új lakóingatlanok értékesítése. Amennyiben az építési engedély legkésőbb 2024. december 31. napján véglegessé vált, vagy az építést ezen időpontig bejelentették az egyszerű bejelentés szabályai szerint, úgy a kedvezményes adómérték 2028. december 31-ig alkalmazandó.

A gazdaságfehérítés további lépéseként -az online pénztárgépek és a számlaadat-szolgáltatás pozitív tapasztalataira építve-, a környezettudatosságot is szem előtt tartva a pénztárgéprendszer megújítását tűzte ki célul a jogalkotó. Ennek első lépéseként az Áfa törvény felhatalmazást ad miniszteri szintű jogalkotásra a nyugtákról történő általános adatszolgáltatás, valamint a pénztárgéptől eltérő, gépi nyugta kibocsátására alkalmas eszközökkel, technikákkal kapcsolatos részletszabályok megállapítására.

Az agrárgazdaságok átadására vonatkozó, 2023. január 1-jétől hatályba lépő új szabályok szerint megvalósuló gazdaságátadás az általános forgalmi adózás szempontjából jogutódlással történő megszűnésnek minősül, s mint ilyen az áfa körön kívüli ügyletként kezelendő, amennyiben az Áfa törvényben előírt egyéb feltételek is teljesülnek.

A júniusban megjelent Tanácsi Irányelvvel összhangban a fordított adózás alkalmazására eredetileg megállapított 2022. június 30-i határidő már korábban 2026. december 31-ig meghosszabbításra került, mely a mostani módosítás révén törvényi szintre emelkedett.

Illeték

A kapcsolt vállalkozások közötti ingatlanátruházások illetékmentességéhez jelenleg elegendő, ha a vagyonszerző főtevékenysége ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy adásvétele. A módosítás értelmében a kapcsolt vállalkozások közötti ingatlanátruházások csak akkor mentesülnek az illeték kötelezettség alól 2023-tól, ha a vagyonszerző előző évi nettó árbevételének legalább fele ingatlan bérbeadásból, üzemeltetésből vagy értékesítésből származott. A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban történő vagyonszerzés illetékmentessége tekintetében a törvénymódosítás
nem eredményez változást.

A jogszabálymódosítás keretében kivezetésre kerül az eljárási illeték illetékbélyeggel való megfizetésének lehetősége, továbbá bővül a CSOK-kal történő lakásszerzés illetékmentességi köre. A devizában történő helyi iparűzési adófizetéshez a Magyar Államkincstárnál nyitott technikai számla mentesül a pénzügyi tranzakciós illeték alól, továbbá pénzügyi tranzakciós illetékmentességet élvez a jövőben a diákhitel folyósítása is.

Reklámadó

Jövő év végéig hatályban marad a nulla százalékos reklámadó-kulcs.

Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása

Nem tagadja meg a jövőben az adóhatóság az adószám megállapítását, ha az adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője vagy tagja korábban olyan társaságban viselt tisztséget, amely bár korábban törléssel volt érintett, azonban az adóhatóság a törlést követően -a törvényes működés helyreálltával- az adószámot ismételten megállapította.

Amennyiben egy lezárt eljárás tekintetében az adószám megállapításának fenti feltételei fennállnak, úgy a módosítás hatályba lépésétől számított 60 napos jogvesztő határidőn belül az adószám megállapítás kérhető.

A két- ill. többoldalú eljárások lefolytatására jelenleg nincs jogszabályban rögzített határidő. A módosítás eredményeképpen a külföldi állam illetékes hatóságával az egyeztetést a kérelem benyújtásától számított két év alatt kell befejezni, mely határidő indokolt esetben egy évvel meghosszabbítható.

A jogszabálymódosítás további egyértelműsítő és pontosító rendelkezést tartalmaz az APA kérelmek kapcsán fizetendő díjra és annak időbeli hatályára. Amennyiben adózó a havi adó és járulékbevallásban feltünteti a biztosítási jogviszony
megszűnésének időpontját, úgy nem kell külön kijelentenie a foglalkoztatottat. Jogutód nélkül megszűnés esetén a foglalkoztatottakra vonatkozóan elmulasztott bejelentési kötelezettséget a NAV hivatalból pótolja a jogutód nélküli megszűnés időpontjáról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, melyről elektronikus úton adatot szolgáltat az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása részére. A biztosítási jogviszony megszűnésének vélelmezett időpontja ilyen esetben a munkáltató, kifizető megszűnésének időpontja lesz. Határozott idejű szerződések esetén a jövő évtől a biztosítotti bejelentés megtételekor közölni kell a jogviszony szerződés szerinti végső (záró) időpontját is.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény módosítása

Csoportos áfa adóalany létrehozása, illetve csoportos adóalanyhoz történő csatlakozás esetében az általános forgalmi adó soron kívüli bevallási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőt a csoportos adóalany létrejöttének, illetve a csoporthoz történő csatlakozás időpontjától kell a jövőben számítani.

A módosítás révén a döntés kézbesítésére vonatkozó szabályok kiterjesztésre kerülnek az eljárás egyéb résztvevőire.

Az olvasottakkal, illetve adózást érintő kérdésekkel kapcsolatban forduljanak bizalommal munkatársainkhoz: 
 
Vadkerti Krisztián, Partner
vadkerti.krisztian@pkf.hu
 
Székely Gábor, Manager
szekely.gabor@pkf.hu

Volpert Katalin, Senior tanácsadó
volpert.katalin@pkf.hu

Kocsis Judit, Junior tanácsadó
kocsis.judit@pkf.hu

Magyarné Schilling Franciska, Junior tanácsadó
magyarne.schilling.franciska@pkf.hu

Schirling Anett, Junior tanácsadó
schirling.anett@pkf.hu

A Hírlevélben foglaltak csak tájékoztató jellegűek. Nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, amely szükségszerűen figyelembe veszi az adott helyzet körülményeit. Fenntartjuk a jogot, hogy a Hírlevélben foglalt információt és véleményeket megváltoztassuk, értesítés nélkül. Sem a PKF, sem a partnerei vagy alkalmazottai nem vállalnak felelősséget a Hírlevél teljességéért és pontosságáért, valamint bármely olyan kárért, amely abból ered, hogy ezen Hírlevél alapján cselekedtek vagy tartózkodtak a cselekvéstől.

PKF Hungary is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

A PKF Magyarország a PKF International Limited, egy jogilag egymástól független cégekből álló család tagja, és nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget bármely tag vagy együttműködő társaság tevékenységéért vagy mulasztásáért.​